Čaklov

V okrese Vranov nad Topľou je veľa obcí, ktoré idú príkladom v spolužití a v procesoch integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Čaklov je dlhodobo jednou z nich: je príkladom dobrej praxe využívania nástrojov aktivačnej práce a riešenia bývania pre MRK.
Screen Shot 2018-05-06 at 08.05.42.png
Najväčším problémom obcí celého regiónu je nezamestnanosť, a súčasne odliv mladých šikovnýc ľudí za prácou ďalej na západ. Najvypuklejšou sa stáva situácia pre Rómov: zväčša dosahujú len nízke vzdelanie a ďalej na západ sa často stretávajú aj s veľkou mierou diskriminácie, takže šanca zamestnať sa je pre väčšinu takmer nulová.
Starostom obcí, v ktorých sa nachádza väčšia koncentrácia nezamestnaných obyvateľov, a zamestnanie je príliš ďaleko, zostávajú preto len 2 možnosti: nájsť a prilákať veľkých zamestnávateľov, čoho predpokladom je však dobré infraštruktúrne napojenie, alebo využívať aktivitačné práce a iné nástroje zamestnávania z Úradov práce, a vytvárať aspoň ako-také pracovné príležitosti ako obec.
Čaklov je ukážkovým príkladom práve druhého spomenutého- aktívneho využívania pracovnej sily aktivačných prác a rôznych nástrojov úradu práce. Na obci takto zamestnávajú až 200 ľudí z komunity, ktorí pod vedením rómskych koordinátorov. Vozový park a nástrojové vybavenie na obci predbehne aj technické služby Bratislava aj či akúkoľvek inú stavebnú a údržbársku firmu – ak je treba zamestnať tak veľa ľudí a ich práca má mať zmysel a byť viditeľná, musí k tomu byť aj dostatok techniky.
Aktivačnou prácou obec pokrýva štandardné údržby v obci, starostlivosť o zeleň, prípravu osláv a aktivít obce, ale aj vypomáha pri výstavbe nových bytových jednotiek, najmä pre Rómov. Nová výstavba funguje preventívne – v obci je možnosť získať byt v nájomných bytoch bežného štandardu, tí šikovnejší aj pozemok na samostatnú individuálnu bytovú výstavbu. Momentálne prebieha výstavba Ďalšćih 39 bytových jednotiek.
čaklov.001
Na doplnenie širokého spektra aktivít a udržanie komunitného života v obci, starosta plánuje aj výstavbu nového komunitného centra. Deti, ale aj ich rodičia, tak dostanú možnosť sa dovzdelávať, či získať ďalšie pracovné skúsenosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s